Müşderiniň görkezmeleri

/ müşderi-güwänamalar /

TTS-iň iň gowy edýän zady gurama.Men olar bilen 6 ýyl işledim we ýüzlerçe dürli sargytlar we ýüzlerçe dürli önümler barada gowy guramaçylykly we jikme-jik barlag hasabatyny aldym.Keýti iberen her bir e-poçtama elmydama gaty çalt jogap berdi we hiç zady sypdyrmady.TTS gaty jikme-jik gönükdirilen kompaniýa we meniň geçmek meýilnamam ýok, sebäbi olar meniň bilen işleşen iň ygtybarly kompaniýa.Şeýle hem, Katiniň meniň bilen işleýän iň gowy adamlardan biridigini bellemeli!Keti we TTS-e sag bolsun aýdýaryn!

Prezident -Robert Gennaro

/ müşderi-güwänamalar /

Gowy işleýärsiňiz diýip umyt edýärin.
Barlag hasabaty bilen paýlaşylan faýllar üçin sag boluň.Gowy iş etdiň, bu gaty minnetdar.
Geljekdäki barlaglary guramak üçin siz bilen habarlaşyň.

Bilelikdäki esaslandyryjy -Daniel Sançes

/ müşderi-güwänamalar /

Trasio, müşderi üçin mümkin bolan laýyklygy we iň oňat hilli üpjün etmek arkaly girdejini optimizasiýalaşdyrmakda kompaniýamyza köp ýyllap TTS bilen hyzmatdaşlyk edýär.TTS, bolup bilmeýän ýerimizdäki gözlerimiz we gulaklarymyz, önümçiligiň islendik döwründe 48 sagatlyk habarnamada zawodlarymyzda ýerleşip biler.Olarda wepaly ulanyjy bazasy we ajaýyp, müşderi hyzmaty işgärleri bar.Hasap dolandyryjymyz, soraglarymyza jogap bermek üçin elmydama elýeterlidir we amalda ýüze çykyp biljek islendik ýagdaýa çözgüt tapyp biler.Täze proýektlerdäki güýçli we gowşak taraplaryna görä üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlygy karar bermekde bize kömek edip biljek potensial meseleleri kesgitläp bilýärler.TTS-i kompaniýamyzyň möhüm üstünligi we üstünligimiz hasaplaýarys!
Plyönekeý söz bilen aýdanymyzda, Hasap dolandyryjymyz we tutuş TTS topary biziň işimizi has ýönekeýleşdirýär.

Öňdebaryjy alyjy -Maýsem Tamaar Malik

/ müşderi-güwänamalar /

Tejribäm bilen TTS bilen paýlaşmak isleýärin.TTS bilen köp ýyl bäri işleýäris we diňe oňyn taraplaryny agzap bilerin.Birinjiden, barlaglar elmydama çalt we takyk geçirilýär.Ikinjiden, ähli soraglara we haýyşlara derrew jogap berýärler, elmydama wagtynda hasabat berýärler.TTS-iň kömegi bilen müňlerçe önümimizi barladyk we gözlegleriň netijelerinden kanagatlanýarys.Questionshli soraglar bilen bize kömek etmäge taýyn şular ýaly hyzmatdaşlar bilen işleşip, örän şat.Kompaniýanyň ýolbaşçylary we inspektorlary örän jogapkärli, başarnykly we dostlukly, elmydama aragatnaşykda, bu örän möhümdir.Işiňiz üçin köp sag boluň!

Önüm dolandyryjysy -Anastasiýa

/ müşderi-güwänamalar /

Ajaýyp hyzmat.Çalt jogap.Örän arzan bahadan, dogry bahadan.Bu hyzmaty ýene işe alarys.Kömekiňiz üçin sag boluň!

Bilelikdäki esaslandyryjy - Daniel Rupprecht

/ müşderi-güwänamalar /

Ajaýyp hyzmat… Çalt we täsirli.Örän gizlin hasabat.

Önüm dolandyryjysy - Ionut Netcu

/ müşderi-güwänamalar /

Örän gowy kompaniýa.Elýeterli bahadan hil hyzmatlary.

Gözleg müdiri - Russ Jones

/ müşderi-güwänamalar /

Satyn alyş prosesinde köp hil töwekgelçiligini azaltmaga kömek eden TTS bilen on ýyl bäri hyzmatdaşlygymyza örän şat!

QA dolandyryjysy - Phillips

/ müşderi-güwänamalar /

Alibaba platformasynyň müşderileri üçin hünärmen üçünji tarap gözleg we synag hyzmatlaryny berenligi üçin TTS-e minnetdarlyk bildirýäris. TTS Müşderilerimize satyn alyş işlerinde köp hil töwekgelçiligini azaltmaga kömek ediň.

Taslamanyň dolandyryjysy - Jeýms

/ müşderi-güwänamalar /

Gaty gowy bolany üçin hasabat üçin sag boluň.Indiki sargytlarda ýene-de hyzmatdaşlyk edýäris.

Gözleg menejeri - Luis Guillermo


Mysal hasabatyny soraň

Hasabat almak üçin arzaňyzy goýuň.